Dispuut Transportkunde

Dispuut Transportkunde was founded in 1953 by G. Wilmink and M.P. Van Willigen. They also formed the first board. 

 

Dispuut Pandora

Here you can read a description in Dutch on the creation of Dispuut Pandora by the founders of Pandora themselves. An English translation is added below.

 

De meeste afstudeervarianten van Werktuigbouwkunde kenden een dispuut. Industriële Organisatie, de afstudeerrichting waar studenten alles leerden over organisatie had echter geen studentenorganisatie achter zich. De jaarring van 1982 besloot dat hier verandering in moest komen. Ad de Zeeuw, Ton Opdam en Rob Dekkers kwamen tegelijk met het idee en gooiden dat in een werkgroepbespreking. De reactie van professor Jan in ’t Veld hierop was niet zo positief: “Doe maar wat je niet laten kunt. Ik denk dat het vanzelf over gaat” of: “Het zal geen lang leven beschoren zijn.” Er was dus geen steun van Jan in ’t Veld, maar ook geen verbod. De toenmalige studenten gingen aan de slag, maar werden wel gesteund door medestudenten en staf.

Het vormen van een bestuur ging niet zonder slag of stoot. Zo was Ad de Zeeuw student-assistent bij de sectie Industriële Organisatie. Jan in ’t Veld was  tegen de benoeming van Ad de Zeeuw in het bestuur. Rob Dekkers had hiertegen een weerwoord:  “Het dispuut staat naast de sectie. Privé-activiteiten van studenten staan buiten de reikwijdte van de sectie. Ik ben voorzitter van het dispuut en niet jij.” Jan in ’t Veld reageerde: “Het gaat niet lukken, maar ik kan het niet tegenhouden en je krijgt geen steun van me.” Ad de Zeeuw was daarmee in beeld voor het bestuur. Het bestuur dat aan de wieg van het studiedispuut van Industriële Organisatie stond, bestond uit Rob Dekkers (voorzitter), Hans Lekkerkerk (commissaris o’wijs), Frank de Jong (de tennisspeler), Ad de Zeeuw, Johan Ruitenburg, Ton Opdam en Maarten Bults. Het was breed gekozen om te zorgen voor draagvlak in de jaarring.

Industriële Organisatie had een dispuut, dat als alle net geborenen een naam moest krijgen, een passende naam. De naam kwam bij de Griekse mythologie vandaan. Hans Lekkerkerk,  had op het gymnasium goed genoeg opgelet om het verhaal te onthouden over een nieuwsgierig meisje en een doos dat alle plagen van de wereld bevatte. Zolang de doos gesloten bleef konden de plagen niemand treffen. Helaas kon het meisje haar nieuwsgierigheid niet bedwingen. Alle plagen stroomden eruit en slechts de hoop bleef erin achter. De studenten van Industriële Organisatie leerden hun nieuwsgierigheid te gebruiken bij de ‘black box’-benadering. Hierbij werden telkens ‘dozen’ geopend om steeds meer details, en dus ellende, van het beschouwde systeem te kunnen zien. Men ‘hoopt’ met deze benadering bedrijfsproblemen gestructureerd op te lossen. Een evidente analogie, die door de meesten herkend werd. Dit was genoeg reden om het dispuut te noemen naar de ‘uitvindster’ van de black box-benadering: Pandora!

Alternatieven voor de naam waren “Blackpipe” en “de Club van Ome Jan”. Deze tweede naam werd ’s morgens nog omgetoverd tot “de Club van Opa Jan”. Jan in ’t Veld werd hier een beetje rood van, hij had net een kleinkind gekregen. De naam van het dispuut werd uiteindelijk Pandora. De ex-vriendin van Ton Opdam, Saskia Pothuis, werkte op verzoek van en samen met Ad de Zeeuw het logo uit. Het werd het symbool van studiedispuut Pandora en prijkte onder andere op flessen, die als cadeau werden gegeven aan gasten. Presentatie is belangrijk, ook over het kopen van stropdassen en de verschillende kleuren voor bestuur en leden was daarom veel discussie.

De activiteiten konden van start gaan. Een van de activiteiten die al tijdens de besprekingen in het vizier lag waren internationale studiereizen. Deze kwam nog niet in dit eerste jaar tot stand, maar er zijn wel herinneringen aan reizen en van files in de auto van Ad de Zeeuw. Een van de eerste excursies ging naar de Oosterscheldewerken. Als een van de laatste groepen stond Pandora op de bodem van de bouwput van de Oosterscheldewerken, waar de pijlers in waren gemaakt. Men had net een begin gemaakt om die vol te laten lopen opdat het hefschip ze op kon pakken.

Een glimp in de agenda van Hans Lekkerkerk laat een aantal activiteiten van Pandora in 1982 tot 1984 zien. Niet alle activiteiten staan erin, zoals een van de eerste activiteiten, de “koekenpot” en de evaluatie van het curriculum.  De koekenpot werd eigenlijk al eerder dat jaar ingesteld voor de geboorte van Pandora. Jan in ’t Veld vroeg iedereen zijn stipte aanwezigheid, 08.30, 10.30, 13.30 en 15.30. Vaak ging het nog langer door, waardoor men soms pas weg ging tussen 18.00 en 19.00. De koekenpot was bedoeld voor het te laat komen op de werkgroepbesprekingen. Iemand die te laat was, moest koeken moest regelen voor de hele groep. Toen Pandora werd opgericht werd de koekenpot de verantwoordelijkheid van het bestuur, wat betekende dat er altijd een voorraad koeken was. Later in dat jaar moest er iemand te laat moest komen, al was het maar een minuut, om te zorgen dat er koeken waren bij de koffie of thee.

Door een van de andere activiteiten, de barbecue aan het einde van het werkgroepjaar, was ook Jan in ’t Veld eindelijk om. Als cadeau kreeg hij hier de doos van Pandora, een soort zwart sigarenkistje, waar bij het openen de foto’s van studenten en staf van jaarring 1982 omhoog kwamen op een soort tribune. Deze doos stond jaren later nog op zijn bureau. Zoals hij ook jaren later op een reünie toegaf dat hij niet gedacht had dat dit initiatief het zo lang zou redden, maar toch positief was ten aanzien van Pandora.

 

English Translation

Most master programmes in Mechanical Engineering had a dispute. Industrial Organisation, the master track where students learned everything about organisation, did not have a student organisation. The year group of 1982 decided that this had to change. Ad de Zeeuw, Ton Opdam and Rob Dekkers came up with the idea at the same time and threw this in a work group meeting. The reaction of professor Jan in ‘t Veld was not very positive: Do what you have to do. I think it will pass by on its own. Or: It will not last long. Thus, there was no support from Jan in ‘t Veld, but also no prohibition. The students at the time set to work with the support of fellow students and staff.

Forming a board was not without its struggles. Ad de Zeeuw, for instance, was a student assistant in the Industrial Organisation section. Jan in ‘t Veld opposed the appointment of Ad de Zeeuw to the board. Rob Dekkers had an answer to this: “Private activities of students are outside the scope of the section. I am the chairman of the dispute, not you. Jan in ‘t Veld responded: “It won’t work, I can’t stop it but you won’t get support from me.” Ad de Zeeuw was thus in the picture of the board. The board that stood at the cradle of the study dispute Industrial Organisation consisted of Rob Dekkers (chairman), Hans Lekkerkerk (commissioner education), Frank de Jong (the tennis player), Ad de Zeeuw, Johan Ruitenburg, Ton Opdam and Maarten Bults. It was chosen broadly to ensure support from the entire year group.

Industrial Organisation had a dispute that, like all newly born, needed an appropriate name. The name came from Greek mythology. Hans Lekkerkerk had studied well enough at school to remember the story of the curious girl and a box that contained all the misfortunes of the world. As long as the box remained closed, the misfortunes could not affect anyone. Unfortunately, the girl could not control her curiosity. All the misfortunes got out and only hope remained inside. The students of the Industrial Organisation learned to use their curiosity in the ‘black-box’ approach. Herewith, ‘boxes’ were opened repeatedly to wherewith more and more details (and thus misery) of the current system got revealed. With this approach one ‘hopes’ to solve business problems in a structured way. An obvious analogy, recognised by most. This was reason enough to name the dispute after the ‘inventor’ of the black box approach: Pandora!

Alternative names were “Blackpipe” and “Uncle Jan’s Club”. The next morning the second name got changed to “Grandpa Jan’s Club” Jan in ‘t Veld’s face became a little red of this, he just had a grandchild. The name of the dispute eventually became Pandora. The ex-girlfriend of Ton Opdam, Saskia Pothuis, designed the logo on request of and together with Ad de Zeeuw. It became the symbol of Pandora and was used, among other things, on bottles given to guests as presents. Presentation is important, therefore there was a lot of discussion among the students and board members which colour should represent the dispute. This was also of great importance for the sale of the ties.

The activities could start. One of the activities that was already on the table during the discussion was an international study tour. This did not take place in the first year, but there are memories of trips and of traffic jams in Ad de Zeeuw’s car. One of the first excursions was a trip to the Oosterscheldewerken. As one of the last groups, Pandora stood at the bottom of the construction pit of the Oosterschelde works, in which the pillars were set up. They just made a beginning in filling them up so that the ship could pick them up.

A glance in Hans Lekkerkerk’s agenda shows some of the Pandora activities in 1982 to 1984. Not all activities are written in the agenda, like one of the first activities, the “koekenpot” (translation: biscuit jar) and the evaluation of the curriculum. The “koekenpot” was actually already organized earlier that year before the birth of Pandora. Jan in ‘t Veld asked everyone to be punctual, 08.30, 10.30, 13.30 and 15.30. Often it went on for even longer, so one could only leave between 18.00 and 19.00. The koekenpot was intended for late arrivals of students at group meetings. Someone who was late had to get cakes for the whole group. When Pandora was founded, the “biscuit jar” became the responsibility of the board, which meant that there was always a supply of biscuits. Later that year, someone had to be late, even if it was only for a minute, to make sure there were biscuits for the coffee and tea.

Thanks to one of the other activities, a barbecue at the end of the study year, Jan in ‘t Veld was also finally convinced. As a present he received the box of Pandora, a black cigar box, in which when opened, the photos of students and staff of the year 1982 popped up on a kind of stand. This box was still on his desk years later. He admitted at a reunion years later that he did not expect that this initiative would survive for so long, but that he was positive about Pandora.